Warunki świadczenia usług

Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej zapisane na tej stronie internetowej określają sposób korzystania z naszej witryny internetowej ninico.eu, dostępnej pod adresem ninico.eu.

Niniejsze Warunki będą w pełni stosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej witryny, zgodziłeś się zaakceptować wszystkie warunki opisane w tym miejscu. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z witryny. Niniejsze warunki zostały wygenerowane za pomocą szablonu warunków i generatora warunków.

Osoby niepełnoletnie lub poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej
Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami, NINIco i / lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.
Otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia
Masz szczególne ograniczenia we wszystkich następujących przypadkach:
* publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w jakichkolwiek innych mediach;
* sprzedaż, sublicencjonowanie i / lub w inny sposób komercjalizacja jakichkolwiek materiałów z Witryny;
* publiczne wykonywanie i / lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
* korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
* korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który ma wpływ na dostęp użytkownika do tej Witryny;
* korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
* angażowanie się w jakiekolwiek eksplorację danych, zbieranie danych, wyodrębnianie danych lub jakąkolwiek inną podobną działalność w związku z tą Witryną;
* korzystanie z tej Witryny w celu prowadzenia reklamy lub marketingu.
Użytkownik ma ograniczony dostęp do niektórych obszarów tej Witryny, a NINIco może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny w dowolnym momencie i według wyłącznego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć w tej Witrynie, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoja treść
W niniejszych Standardowych warunkach korzystania z witryny internetowej „Twoja treść” oznacza dowolny dźwięk, tekst wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić w tej witrynie. Wyświetlając swoje Treści, udzielasz NINIco niewyłącznej, ogólnoświatowej nieodwołalnej, sublicencjonowanej licencji na użytkowanie, reprodukcję, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję ich we wszystkich mediach.
Treść musi należeć do Ciebie i nie może naruszać praw osób trzecich. NINIco zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści Użytkownika z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Twoja prywatność
Przeczytaj Politykę prywatności.

Brak gwarancji
Niniejsza Witryna jest dostarczana w stanie „takim, w jakim jest”, ze wszystkimi wadami, a NINIco nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zawartymi w tej Witrynie. Ponadto żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku firma NINIco ani żaden z jej członków kierowniczych, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem przez użytkownika z tej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest objęta umową. NINIco, w tym jego członkowie kierownictwa, dyrektorzy i pracownicy, nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie
Niniejszym zwalniasz NINIco w najszerszym zakresie z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn działań, odszkodowań i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozdzielność postanowień
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zmiana warunków
NINIco ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny, oczekuje się, że użytkownik będzie regularnie przeglądał niniejsze Warunki.

Zadanie
NINIco może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia
Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między NINIco a Tobą w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się w pl. W celu rozstrzygania wszelkich sporów.